Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

7897 e7fd 500
Reposted fromarmadillo armadillo viakrainakredek krainakredek

December 25 2014

4509 c7e7
Reposted fromverronique verronique viakrainakredek krainakredek
Photo by reesuhhh
Reposted fromweightless weightless viainvisibility invisibility
2246 31be 500
5479 c1c9
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit
9352 2c31 500
Reposted fromapatia apatia vianightterror nightterror
0735 7942
Reposted fromretaliate retaliate viakrainakredek krainakredek
dieta
Reposted fromecrivain ecrivain viaamie amie
9457 010d 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaamie amie
1461 416d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibility invisibility

December 12 2014

Reposted frombluuu bluuu vialiteratka literatka
4856 a66b
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vialiteratka literatka
4290 b993 500
Reposted fromget-fit get-fit vialiteratka literatka
5507 c061
Reposted fromscorpix scorpix vialiteratka literatka
6479 6109
“Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza”

- Arkadiusz Jakubik
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry vialiteratka literatka
4710 9bc6
Reposted frommaandarynka maandarynka vialiteratka literatka
2996 6083
Reposted fromthegirl thegirl vialiteratka literatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl